Pozvánka na náhradní členskou schůzi

  • Nezařazené
  • 26. května 2016

Vážení členové HSC Havířov,

oznamuji vám tímto, že svolaná členská schůze ke dni 26. května 2016 nebyla usnášeníschopná a proto se dne 28. června 2016 v 18:00 uskuteční náhradní zasedání členské schůze Handicap sport clubu Havířov, z.s. v sídle Centra pro rodinu a sociální péči, Syllabova 19, Ostrava – Vítkovice.

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů náhradní členské schůze

2. Zahájení

3. Schválení změn ve stanovách HSC Havířov

4. Schválení programu schůze

5. Schválení jednacího řádu

6. Volba kontrolní komise

7. Volba tajemníka

8. Předložení hospodaření HSC Havířov za rok 2014

9. Schválení hospodaření HSC Havířov za rok 2014

10. Předložení hospodaření HSC Havířov za rok 2015

11. Schválení hospodaření HSC Havířov za rok 2015

12. Jiné

Upřesněný program, včetně dalších podkladů bude všem členům rozeslán nejpozději dva týdny před datem konání členské schůze.

Těším se na setkání,

Martin Kučera

předseda klubu